Kampanj: Mobil växel i ditt mobilabonnemang – Telia och Telenor Läs mer »
« Tillbaka till pressrummet

​KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL)

2016-12-23 07:00
​KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL)

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Gustav III:s boulevard 46 i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 januari 2017, och
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 3 januari 2017, per post under adress Dialect AB, attention extra bolagsstämma, box 3067, 169 03 Solna, alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid stämman måste ske i enlighet med ovan, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även sändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.dialect.se. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistreradeaktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd den 3 januari 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelse
  7. Stämmans avslutande

_________________

Solna i december 2016

Dialect AB (publ)

Styrelsen

 

Relaterade dokument och handlingar

Kallelse till extra bolagsstämma i Dialect AB (publ)

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2017